خدمات فرودگاهي(اراک)

خدمات فرودگاهی

کلیه خدماتی که به نقل و انتقال مسافر مربوط می شوند، شامل تسهیلات ترمینال مسافری است که به فعالیت های مربوط به مسافران قابل انتساب هستند، از جمله این خدمات ، تأمین امنیت ترمینال ، تسهیلات و خدمات تأمین دسترسی زمینی ، بخش کنترل و تحویل بار ، اطلاعات پرواز ، جابجایی بار را می توان بر شمرد.

 

تعرفه خدمات فرودگاهی توسط فرودگاه اراک و طبق ماده 63(قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) وصول می شود. در تعرفه هایی که به استناد این ماده برای هر پرواز بین المللی وضع شده است ، 100 دلار برای خدمات فرودگاهی در نظر گرفته شده است . این نکته مهم و قابل ذکر است که بدانیم این مبالغ برای هواپیماهای مسافری قابل پرداخت هستند و هواپیماهایی که اقدامی در جهت مسافرگیری یا تخلیه مسافران به عمل نمی آورند ، از پرداخت این هزینه معاف هستند.

 

تعرفه خدمات فرودگاهی برای پروازهای داخلی ، بر مبنای 23% تعرفه نظیر برای پروازهای بین المللی محاسبه می شود. علاوه بر این عوارض مسافر معادل 2% قیمت بلیط از مسافران پروازهای داخلی اخذ می شود این عوارض مطابق با ماده 130 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است .

 

عوارض مسافر برای پروازهای بین المللی براساس نرخ مصوب تعیین گردیده، که توسط خطوط هوایی در قیمت بلیط محاسبه می شود. این مبلغ توسط شرکت های هواپیمایی وصول می شود. هدف از وضع عوارض مسافر، توسعه فرودگاهها به کمک این وجوه است .