سرمایه گذاری سرمایه گذاری

فرودگاه شهدای اراک  با پذیرش  بیش از 5500 مسافر در سال  و پيش بيني افزايش آن به بيش از 1میلیون مسافر تا 10 سال آينده بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مشروحه ذیل می باشد و مدیریت فرودگاه استان ضمن استقبال از سرمایه گذاران محترمی که علاقه مند به راه اندازی کسب و کار در این فرودگاه  باشند دعوت به عمل  می آورد .

تاریخ بازبینی :99/12/29