نمایش محتوا نمایش محتوا

اهداف راهبردي مدیریت  فرودگاه شهدای اراک

•         برنامه ریزی توسعه ایمنی و سلامتی پرواز  در عمليات فرودگاهي و هوانوردي

•         ارتقاء سطح ایمنی خدمات ارائه شده با رعایت قوانين،مقررات،معيارها و استانداردهاي ملي و بين المللي حاكم بر صنعت هوانوردي و فرودگاهي

•         استفاده بهينه از ظرفيتهاي فرودگاهي و تجهيزات هوانوردی  

•         افزايش ضريب امنيت در حوزه عمليات و خدمات  فرودگاهي

•         كاهش آلا ينده هاي فرودگاهي و هماهنگي با محيط زيست در طرحهاي توسعه و بهره برداری از فرودگاهها

•         افزايش سطح كيفي خدمات فرودگاهي و هوانوردي به منظور جلب رضايت وپاسداشت حقوق شهروندي مسافرين وساير ذينفعان

•         افزايش رضايت مشتريان(مسافران ، شركتهاي هواپيمايي،هندلينگ كننده ها ،غرف فرودگاهي و ...)

•         افزايش مستمر  اثر بخشي مديريت منابع

•          افزايش اثرات اقتصادي فرودگاه (فرصتهاي شغلي مستقيم و غير مستقيم)

•         افزايش هماهنگي وارتباط بين فرودگاهها و ساير مدل هاي حمل ونقل

•         تقويت ارتباط بين فرودگاه ها و ارگانها و نهادهاي وابسته

•          افزايش تعامل با سازمانهاي مرتبط با صنعت فرودگاهي و هوانوردي به شيوه اي موثر