تماس با ما تماس با ما

تلفن (اراک)
  ليست تلفنهاي فرودگاه اراك ليست تلفنهاي فرودگاه اراك
رديف محل داخلي مستقيم رديف محل داخلي مستقيم
1 دفتر مديريت 201 33689001-33689004 31 امور مالي(خ بابايي) 231 33680029-33680030
2 دفتر فرودگاه 202 33689001-33689004 32 امين اموال 232 33680029-33680030
3 دفتر معاونت 203 33689001-33689004 33 ستاد اقامه نماز 233 33680029-33680030
4 دبير خانه 204 33689334 34 بسیج 234 33680029-33680030
5 واحد الكترونيك 205 33677803 35 پليس - افسر نگهبان 235 33680029-33680030
6 بسيج فرودگاه 206 33677804 36 پليس - افسر نگهبان 236 33680029-33680030
7 مدير ترمينال 207 33680029-33680030 37 آسانسور 237 33680029-33680030
8 سايت NDB 208 33680029-33680030 38 پليس - آسايشگاه 238 33680029-33680030
9 آبدارخانه 209 33680029-33680030 39 سايت VOR 239 33680029-33680030
10 برج مراقبت 210 33689003 40 رئيس عمليات 240 33689335
11 حراست فرودگاه 211 33667451-33690100 41 پليس - درب آهن 241 33680029-33680030
12 ايمني زميني 212 33689339 42 امور مالي(آ مقتدايي) 242 33680029-33680030
13 كارپردازي 213 33680029-33680030 43   243 D
14 سپاه - ترمينال 214 33680029-33680030 44 دفتر شرکت آسمان 244 33680029-33680030
15 تاسيسات 215 33680029-33680030 45   245 D
16 هواشناسي 216 33680029-33680030 46 اتاق سرور 246 33680029-33680030
17 سپاه- فرماندهي 217 33689100 47 دفتر مديريت-كنفرانس 247 33689001-33689004
18 سپاه- دفتر 218 33689200 48   248 D
19 سپاه - خواهران 219 33689200 49   249 D
20 پليس - افسر نگهبان 220 33680029-33680030 50   250 D
21 پليس - فرماندهي 221 33667452 51   251 D
22 پليس - دژباني 222 33680029-33680030 52 فاكس فرودگاه 252 33689002
23 سوختگيري 223 33677674 53   253  
24 حقوق و مزايا 224 33680029-33680030 54 واحد فني 254 33686883
25 پدافند فرودگاه 225 33680029-33680030 55 پليس - ترمينال 255 33680029-33680030
26 حراست فرودگاه 226 33680029-33680030 56 مهمانسرا  256 33680029-33680030
27 نهاد رياست جمهوري 227 33689336 57 مامورسرا 257 33680029-33680030
28 گذر نامه 228 33689337 58 سپاه - پاویون 258 33680029-33680030
29 گمرك 229 33689338 59 سرپرست پرسنل خدمات 259 33680029-33680030
30 اطلاعات پرواز 230 33680029-33680030 60 واحد مخابرات هوانوردي 260 33680029-33680030