لیست تلفن های فرودگاه اراک
ردیف    واحد داخلی آنالوگ   داخلی  ویپ      ردیف        واحد داخلی آنالوگ داخلی ویپ
                     فرودگاه   پلیس
1 دفتر 1001 8000   1 درب دژبانی 1080  
2 مدیر 1002 8002   2 افسر نگهبان 1070  
3 معاونت 1003 8004   3 افسر نگهبان 1071  
4 دبیرخانه 1004 8015   4 افسر نگهبان 1072  
5 عملیات 1005 8011   5 درب سوختگیری 1077  
6 مخابرات و فناوری اطلاعات 1035 8100   6      
7 کارشناس فناوری 1021 8021   7      
8 مراقبت 1030 8010   8      
9 الکترونیک 1036 8036   9      
10 ایمنی 1033 8033   10      
11 فنی 1045 8045   سپاه
12 حراست 1006 6000   1 فرماندهی 1060  
13 ذیحساب(آقای باباعلی)   8477   2 جانشین 1061  
14 امور مالی( خانم بابایی) 1007 8016   3 فاوا 1062  
15 حسابداری (آقای مقتدایی) 1008 8008   4 دبیرخانه 1063  
16 امین اموال(آقای خلیلی) 1017 8017   5 درب دژبانی 1064  
17 آبدارخانه 1022     6 شیفت 1065  
18 مهمانسرا 1041     7 عملیلت 1066  
19 مهمانسرا 1042     8 خواهران 1058  
20 پدافند 1046     9 حفاظت 1059  
21  سوختگیری 1048     10      
22 هواشناسی 1049     11      
23 تاسیسات 1050     12      
24 هواپیمایی آسمان 1023     13      
25 NDB 1038     14      
26 VOR 1039     15      
27         16      
28         17      
29         18      
30         19      

توضیحات : با پیش شماره 3886 از داخل شهر می توان با تمام این شماره ها تماس گرفت.     

 تهیه کننده: واحد مخابرات و فناوری اطلاعات