اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

086-38868000

2

نمابر

086-33689002

3

روابط عمومي

086-38868000

4

دفتر مدير كل

086-38868001

5

اطلاعات پرواز(اراک)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

199

 

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محسن امانی

38866000

8633667451

Mohsenamani@airport.ir

2

روابط عمومي

حمزه اسماعیلی

38868034

08633689002

hzesmaeili@airport.ir

 

3

رسيدگي به شكايات

سیداحمدغروی

38868000

08633689002

Gharavi@airport.ir