نمایش محتوا نمایش محتوا

ليست اطلاعات مدیریت فرودگاه شهدای اراک

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

مديریت

آقای رحیم حسین نسب

38868002

33689002

Hosseinnasab@airport.ir

2

معاونت

 آقای محمدقاسمی

38868004

33689002

Moh.ghasemi@airport.ir

3

رئیس اداره اموراجرایی عملیاتی  

آقای حمیدرضا قاضی 

38868010

33689002

Ghazi@airport.ir