مدیران مدیران

مديران(اراک)

مدیران

مدیریت محترم فرودگاه : آقای رحیم حسین نسب

معاونت محترم فرودگاه : آقای محمد قاسمی

رئیس اداره امور اجرایی و عملیاتی و مدیر ایمنی : آقای علی گودرزی