اطلاعات پروازی اطلاعات پروازی

برنامه پرواز هفتگی

رفت  اراک به مشهد دوشنبه  ساعت 12:45 شرکت هواپیمایی آسا جت شماره پرواز8613
برگشت مشهد به اراک دوشنبه  ساعت 10:15 شرکت هواپیمایی آسا جت شماره پرواز8612
رفت  اراک به مشهد پنجشنبه  ساعت 12:45 شرکت هواپیمایی آسا جت  شماره پرواز8613
برگشت مشهد به اراک پنجشنبه  ساعت 10:15 شرکت هواپیمایی آسا جت شماره پرواز8612

 

رفت  اراک به عسلویه  یکشنبه ساعت 13:20 شرکت هواپیمایی آسا جت  شماره پرواز8615
برگشت عسلویه به اراک یکشنبه ساعت 10:50 شرکت هواپیمایی آسا جت شماره پرواز8614

 

اطلاعات پرواز  199 08638868000
مرکز تلفن   08638868000

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

fids.airport.ir