حمل و نقل حمل و نقل

تاکسیرانی 

هزینه های تاکسیرانی 

قیمت (از فرودگاه به داخل شهر)    

بر اساس تاکسی متر