بانک بانک

در حال حاضر باجه و دستگاه خود پرداز بانک ملی درسالن داخلی جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.