میز خدمت الکترونیک میز خدمت الکترونیک

                                                        
 

 

 

 

 

 

شناسنامه خدمات

تابلوی پروازها

فرآیندها

خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی هوانوردی

انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات مورد نیاز مسافران

** اطلاعات پرواز فرودگاه اراک **

شماره تماس اطلاعات پرواز:199

enlightenedمیز خدمت حضوری در فرودگاه اراک enlightened

" میز خدمت حضوری شماره یک در رابطه با مسافران در سالن ترمینال (38868092) و میز خدمت حضوری شماره دو در قسمت اداری در رابطه با امور اداری ، بازرگانی و مالی و عملیاتی فرودگاه مستقر میباشد."

آخرین بروزرسانی :1397/10/11