خدمات ناوبری خدمات ناوبری

خدمات ناوبري(اراک)

خدمات ناوبری

خدمات هوانوردی در ایران به عنوان خدماتی در نظر گرفته می شود که قیمت آنها را قانون تعیین می کند و این خدمات اساساً تحت کنترل ماده 63 قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) قرار دارند که در آن تعرفه و قیمت های خدمات هوانوردی در ایران تعیین شده است.

 

فرودگاه اراک خدمات هوانوردی زیر را ارائه می دهد:

-     خدمات ترافیکی هوایی

-     نشستن و برخاستن هواپیماها

-     پارک کردن هواپیماها

-     خدمات روشنایی

-     خدمات فرودگاهی

-     خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان