سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات

جهت ثبت شكايات پنج روش وجود دارد:

  1. درج در سامانه تلفن گوياي فرودگاه
  2. ارسال پيامك به شماره (در دست ساخت)
  3. تحويل نمودن شكايت مكتوب به دفتر مديريت ترمينال،مدیریت فرودگاه،حراست فرودگاه
  4. ثبت در سامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي)
  5. تكميل و ارسال فرم زير

ضمنا چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي مي باشد شكايت را در سامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري ثبت و پيگيري نماييد.