اماکن فرودگاهی اماکن فرودگاهی

خدمات بانکی -عابر بانک

خدمات تاکسی شهری و بین شهری

چرخ دستی حمل بار مسافر

غرفه مواد غذایی و آبمیو

پارکینگ مسافر 

خطوط تماس تلفن رایگان داخل شهری