مسيرهاي پروازي(اراک)

مسیرهای پروازی

مسیر های پروازی فرودگاه اراک:

شنبه ها :

1- مبداء: مشهد              مقصد : اراک

2- مبداء: اراک                 مقصد : مشهد

یکشنبه ها :

1- مبداء: عسلویه           مقصد : اراک                             
2- مبداء: اراک                 مقصد :عسلویه

3- مبداء: نجف                 مقصد : اراک

4- مبداء: اراک                 مقصد : بغداد

سه شنبه ها :

1- مبداء: مشهد               مقصد : اراک

2- مبداء:اراک                 مقصد : مشهد