سازمان های مستقر در فرودگاه سازمان های مستقر در فرودگاه

درباره فرودگاه اراک_سازمان‌هاي مستقر در فرودگاه

 

1-سپاه حفاظت هواپیمائی

2- پلیس فرودگاه

3-سوخت گیری هواپیمائی

 4 -هواشناسی