نمایش محتوا نمایش محتوا

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی  

تلفن تماس 

فکس 

پست الکترونیک

1 مدیر کل  رحیم حسین نسب 08638868002 08638869001 hosseinnasab@airport.ir
2 معاون محمد قاسمی 08638868001 08638869001 moh.ghasemi@airport.ir
3 معاون عملیات فرودگاهی  علی گودرزی 08638868011 08638869001 agodarzi@airport.ir