طرح هاي توسعه(اراک)

1. پیگیری اجرای فیبر نوری

2. بهسازی ترمینال جهت استفاده دوگانه پروازهای داخلی و خارجی