نظرسنجی1 نظرسنجی1

کیفیت مسیر دسترسی به فرودگاه به لحاظ جاده ، تابلوهای نشان دهنده مسیر و علائم راهنمایی ورانندگی

نظرسنجی2 نظرسنجی2

میزان اطلاع رسانی خدمات جانبی از جمله نرخ تاکسی ها و پارکینگ

نظرسنجی3 نظرسنجی3

میزان اطلاع رسانی حقوق مسافر در سالن ترمینال و وب سایت فرودگاه

نظرسنجی4 نظرسنجی4

میزان روند ارتقاء فرودگاه و خدمات ارائه شده

نظرسنجی5 نظرسنجی5

تسهیلات و امکانات موجود در سالن ترمینال

نظرسنجی6 نظرسنجی6

میزان رضایت مسافرین از نحوه چک وبازرسی یگان های امنیتی در فرودگاه

نظرسنجی7 نظرسنجی7

میزان رضایت مسافرین از نحوه سرویس دهی عوامل پروازی در فرودگاه

نظرسنجی8 نظرسنجی8

نحوه پاسخگویی و برخورد مدیرترمینال وپرسنل با مسافرین محترم و ارباب رجوع

نظرسنجی9 نظرسنجی9

میزان رضایت از برقراری پروازهای موجود در فرودگاه اراک

نظرسنجی10 نظرسنجی10

میزان اطلاع رسانی پروازها در سطح استان مرکزی