خبر خبر

مناقصه بخش خدمات فرودگاه اراک
فرودگاه اراک در نظر دارد بخش خدمات عمومی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. شرایط و توضیحات در مورد مناقصه در فایل پیوست موجود می باشد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد