خبر خبر

پاکسازي سطوح پروازي تا پاسي از شب
با توجه به بارشهاي اخير نزولات آسماني فرودگاه اراک را سپيد پوش کرد

به گزارش روابط عمومی :

با توجه به بارشهای اخیر برف در سراسر کشور بالاخره نزولات آسمانی و رحمت الهی استان مرکزی

را سفید پوش کرد و در پی آن عملیات برفروبی و پاکسازی سطوح پروازی تا پاسی از نیمه شب توسط

پرسنل عملیات و اجرایی فرودگاه انجام پذیرفت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد