خبر خبر

پارسيس
پرواز هاي آموزشگاه خلباني پارسيس
با پیگیری های مدیریت فرودگاه اراک آموزشگاه خلبانی پارسیس در فرودگاه اراک دایر و پرواز هاي آموزشگاه خلباني پارسيس در حال انجام است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد