خبر خبر

ايمني فرودگاهي مهمترين دغدغه مديريت
اولين جلسه مديريت ايمني فرودگاه در سال 97
جلسه ايمني فرودگاه اراک با حضور مدير ايمني و مسئولين واحدهاي عملياتي فرودگاهي تشکيل گرديد

اولین جلسه ایمنی فرودگاه در دفتر مدیریت تشکیل گردید :

در این جلسه که با حضور مدیر ایمنی فرودگاه و مسئولین واحدهای عملیاتی فرودگاهی تشکیل گردید ، ابتدا پس از قرائت کلام الله مجید ، آقای غریبی مدیر ایمنی فرودگاه ضمن ارایه گزارش فعالیتهای سال گذشته به بیان دیدگاهها و اهداف ایمنی پیش رو پرداختند و در ادامه حاضرین نقطه نظرات خود را بیان داشتند .

-------------------------------------
نظرات