خبر خبر

اولين جلسه شوراي اداري و سلامت اداري
شوراي اداري در کنار سلامت اداري
اولين جلسه کارگروه کميته سلامت اداري و شوراي اداري در سال جاري تشکيل گرديد .

اولین جلسه کمیته سلامت اداری و شورای اداری فرودگاه در سال جاری با حضور اعضاء و تمامی

کارکنان در سالن جلسات تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی : در این جلسه به بحث و گفتگو و بررسی مسائل و مشکلات همکاران پرداخته

شد و در ادامه به راههای پیشگیری از مفاسد اداری و سلامت اداری به بحث و گفتگو پرداختند .

-------------------------------------
نظرات