خبر خبر

جلسه بررسي ظرفيتهاي باري فرودگاه اراک
جلسه بررسي و استفاده از ظرفيتهاي موجود فرودگاه اراک در راستاي توسعه صادرات غير نفتي استان

برگزاری جلسه بررسی و استفاده از ظرفیتهای موجود فرودگاه اراک در راستای توسعه صادرات غیر نفتی

استان با حضور مسئولان فرودگاه ، نمایندگان شرکت های هواپیمایی ، تجار و بازرگانان 

-------------------------------------
نظرات