خبر خبر

با نزديک شدن به فصل زمستان شروع مانور عمليات زمستاني
شروع مانور عمليات زمستاني
با نزديک شدن به فصل زمستان شروع مانور عمليات زمستاني فرودگاه اراک انجام پذيرفت

با نزديک شدن به فصل زمستان  مانور عمليات زمستاني فرودگاه اراک توسط پرسنل واحد ایمنی زمینی 

و آتش نشانی به منظور حفظ آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر در هنگام بروز شرایط برفی و یخبندان 

انجام پذیرفت . 

-------------------------------------
نظرات