خبر خبر

افتتاح نمايشگاه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي
برگزاري آئين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران با حضور فرودگاه اراک

آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور کلیه دستگاههای

اجرایی در تاریخ 12 بهمن ماه انجام و فرودگاه اراک با حضورفعال در این نمایشگاه به ارائه گزارش 

عملکرد خود پرداخت .

-------------------------------------
نظرات