خبر خبر

انجام مانور طرح اضطراري فرودگاه اراک
مانور محدود ساليانه طرح اضطراري

انجام مانور محدود سالیانه طرح اضطراری فرودگاه اراک با حضور ارگانها و دستگاههای درگیر در این امر

با موفقیت انجام پذیرفت .

-------------------------------------
نظرات