خبر خبر

قراردادن نام سپاه در ليست تروريستي
محکوميت اقدام آمريکا در قراردادن نام سپاه در ليست تروريستي

مدیر فرودگاه اراک در ادامه محکومیت اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

در لیست گروههای تروریستی ، با پوشیدن لباس سپاه و حضور در محل کار ، همدلی و انسجام خود را با

سپاه پاسداران نشان دادند .

-------------------------------------
نظرات