خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي فرهنگي
برگزاري جلسه شوراي فرهنگي در دفتر مدير فرودگاه
جلسه شورای فرهنگی فرودگاه شهدای اراک با حضور اعضاء محترم ، فرماندهی محترم یگان حفاظت هواپیمایی ، فرماندهی محترم یگان پلیس ، حراست محترم ، مسئول شورای فرهنگی و مسئول روابط عمومی فرودگاه و همچنین دعوت از واحد مالی در دفتر مدیر محترم فرودگاه به منظور برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه ها برگزار گردید.
-------------------------------------
نظرات